Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ hotela pre zvieratá Zvieratkovo Rača, Peter Sopóci, IČO 37604708 so sídlom Mrázova 16, 831 06 Bratislava v rámci svojej činnosti spracováva osobné údaje poskytnuté majiteľom klienta zvieracieho hotela za účelom plnenia a realizácie dodávky služby, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Peter Sopóci, IČO 37604708 so sídlom Mrázova 16, 831 06 Bratislava (ďalej len „Správca“);
 2. Kontaktné údaje správcu sú: peter@zvieratkovoraca.sk, +421918134734;
 3. Osobnými údajmi se rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

II. Zdroje spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol Objednávateľa služby a ktoré správca získal na základe plnenia Zmluvy o opatrovaní a spracovaním elektronickej objednávky na www.Zvieratkovo-Raca.sk.;
 2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje Objednávateľa nevyhnutné pre plnenie Zmluvy o opatrovaní;
 3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

III. Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje Objednávateľa z nasledujúcich dôvodov:

 1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.Zvieratkovo-Raca.sk podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov;
 2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky Objednávateľa (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);
 3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Správcom;
 4. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

V. Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje Objednávateľa, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením zmluvy a elektronickej objednávky medzi Objednávateľom a Správcom.

Subdodávateľmi správcu sú:

 • WordPress Foundation (systém webstránky);
 • Google Analytics (analýza webových stránok);

VI. Práva objednávateľa

Podľa podmienok stanovených v Zákone má Objednávateľ právo:

 1. Na prístup k svojim osobným údajom;
 2. Na opravu osobných údajov;
 3. Na vymazanie osobných údajov;
 4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;
 5. Na prenositeľnosť údajov;
 6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: peter@zvieratkovoraca.sk;
 7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

VII. Zabezpečenie osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov Objednávateľa;
 2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.Zvieratkovo-Raca.sk potvrdzuje Objednávateľ, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma;
 2. S týmito pravidlami súhlasí Objednávateľ zaškrtnutím políčka v objednávke;
 3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú do platnosti 25.5.2019